Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107 бр. 11429 од 02.10.2019. године, а на основу Измене кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 16.09.2019.године, Здравствени центар Ужице,  расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци

 

              

 

       ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Магистар фармације – медицински биохемичар ................................................. 1 извршилац

 

 

    Услови за заснивање радног односа

 

 

  • За радно место магистар фармације – медицински биохемичар – VII1 стручне спреме – завршен фармацеутски факултет, смер медицински биохемичар и положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи - факултета
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић