Институт за реуматологију, Београд

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 106/2018) и члана 22. Статута Института за реуматологију,                        р а с п и с и ј е м                                                                                                                                           

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

једног МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ-ШЕФА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ, на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад, са пуним радним временом

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовaње, почев од 10. септембра 2005. године, област: фармацеутске науке, магистар фармације
  • на основним студијама у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани фармацеут.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање пет година радног искуства у звању магистра фармације, односно дипломираног фармацеута.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију лиценце Фармацеутске коморе Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Института за реуматологију, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

 

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа. 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов