Клинички центра Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 13488 од 02.10.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ТЕХНИЧКE РАДНИKE  - 20  ИЗВРШИЛАЦА

 

Технички радници са нижом стручном спремом

 

СПРЕМАЧ - 13 извршилаца на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: Завршена основна школа.

 

II СЕРВИРКЕ – 2 извршиоца на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

Услови: Завршена основна школа.

 

III РАДНИК У ГАРДЕРОБИ – 1 извршилац на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

Услови: Завршена основна школа.

 

IV КРОЈАЧ – 1 извршилац на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

Услови: II степен стручне спреме, основна школа.

 

V ПОМОЋНИ РАДНИК – 3 извршиоца на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Клинички центар Србије.

Услови: Завршена основна школа.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин