Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

Jednog (1)  konobara - šankiste,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja restorana i kuhinje,  na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve godine (2).

 

Opis radnog mesta:

Stara se o blagovremenoj i redovnoj snabdevenosti točionice, odnosno šanka i restorana  svim vrstama pića.Evidentira potrošnju pića u šanku odnosno restoranu.

Vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora)  za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.

Diskretno pozdravlja pacijente i vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (dnevna ponuda pansionskog jela i pića).Pošto od pacijenata primi narudžbe, prenosi ih osoblju u kuhinji i vodi računa o tome da goste posluži što brže i što kvalitetnije.

Dočekuje gosta na ulazu u restoran, vrši pratnju do stola, pridržava stolicu pri sedanju, nudi pomoć pri odlaganju garderobe, te diskretno vrši savetovanje pri odabiru jela i pića (specijalitete kuće, dnevna ponuda, druga jela i pića iz ponude restorana).

Od konobara se očekuje da bude ljubazan, tačan, brz i komunikativan, budući da je  u stalnom i neposrednom kontaktu sa gostima i kako reputacija poslodavca uveliko zavisi od njega, od zaposlenog se ne očekuje samo korektna usluga, nego i to da gostu boravak učini što ugodnijim.

Po potrebi radi za šankom i održava sanitarno-higijenske uslove u šanku.

Po potrebi, vrši poslove i radne zadatke servirke: vrši posluživanje hrane i pića u objektima poslodavca, postavlja stolove i posprema ih nakon upotrebe (obezbeđenje potrebnog broja čistog pribora)  za stacionarne pacijente, u restoranu kao i u sobama.

Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara glavnom konobaru.

Stručna sprema/obrazovanje:

  • srednje obrazovanje 3. stepena ugostiteljskog ili drugog smera.

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.

Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove konobara - šankiste“

 

                                                                                                   

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master