Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас

               На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Врбас за 2018. годину, број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 02.10.2019. године расписује:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

(због повећеног обима посла) у трајању од најдуже 6 месеци за следећа радна места  и то:

 

 

    а) ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ у СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ - 1 ( један )  извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:   

Врши транспорт болесника;

Редовно одржава кола;

Обавља мање поправке на возилима;

Води потребну евиденцију;

Ради и друге послове из делокруга свога рада;

За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

     б) МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ- 1 (један)  извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:

Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем и то на терену, у стану пацијента или амбуланти СХМП.

Води потребну евиденцију;

Ради све послове из делокруга свог рада;

За свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

    в) СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ – 1 ( један ) извршилац

 

ОПИС ПОСЛА:   

-  Одржава чистоћу у просторијама Дома здравља које су јој одређене по распореду.

-  Ради и друге послове из делокруга свога рада и послове који јој се ставе у задатак.

- За свој рад непосредно одговара главној сестри Дома здравља и директору Дома здравља.

 

2.

  

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године са изменама.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. а  су :

 

УСЛОВИ:

 

а) Стручна спрема / образовања - средње образовање

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- возачка дозвола „Б“ категорије;

            - 1 година радног искуства у струци на пословима возача;

            - поред општих здравствених услова, на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима;

            - радно место са посебним условима рада.

 

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. б  су :

 

УСЛОВИ:

 

а) Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња медицинска школа - општег смера - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца за рад;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;

            - поред општих здравствених услова, на овом радном месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима;

            -  радно место са посебним условима рада.

 

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. в  су :

 

УСЛОВИ:

а) Стручна спрема / образовање:

- основно образовање;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- /.

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. а  треба да достави:

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој  школи;

-  доказ о радном искуству од једне године на пословима возача;

-  кратку биографију.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. б  треба да достави:

 

- пријаву на оглас;

- оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера;

- оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинску сестру / техничара;

- оверену фотокопију лиценце;

- кратку биографију.

 

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1.в  треба да достави:

 

-  пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

 

4.

 

Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1.а, 1.б. и 1.в изабрани кандидати дужни су да доставе:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

-  уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд).

 

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvs.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvs.rs).

                                                                  

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове .........( навести тачно радно место за које кандидат подноси пријаву)“.

                                                 

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине