Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 3822/1 од 02.10.2019. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос здравственог радника са завршеном вишом односно високом стуковном школом здравствене струке – на радно место вишег радиолошког техничара, на неодређено радно време (пуно радно време), чије су обавезе:  

  • даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;
  • поставља пацијента у одговарајући положај за снимање;
  • припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;
  • снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;
  • примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења.
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;
  • одговоран је за свој рад одговорној сестри одељења, главној сестри и начелнику одељења.

 

УСЛОВИ

 

-виша (VI степен) односно висока стуковна школа здравствене струк ;

-положен стучни испит.

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -копију уверења о положеном стручном испиту,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић