Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у скалду са Кадровским планом за Градски завод за плућне болести и туберкулозу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Одлуке директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, број 3823/1 од 02.10.2019. године,

 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35 расписује:

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос немедицинског техничког и помоћног радника са завршеном основном школском спремом – на радно место спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге, на неодређено радно време (пуно радно време), чије су обавезе:  

 

  • одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
  • одржава хигијену у административним просторијама;
  • одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
  • обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредног руководиоца и директора Завода;
  • одговоран је за свој рад шефу одељења.

 

УСЛОВИ

-основно образовање.

 

Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије):

 

                  -доказ о одговарајућој школској спреми,

                  -извод из матичне књиге рођених,

                  -уверење о држављанству.

            

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Особа за контакт:   Снежана Радовић,телефон  011/3811-823.

 

 

Директор

Др Љиљана  Тимотијевић