Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4016 од 27.11.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка запослене са боловања дужег од 30 дана, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

Виши физиотерапеут на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Клинике за дечју хабилитацију и рехабилитацију

Опис посла:

  • спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија) на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, и о томе води прописану медицинску документацију
  • прати пацијентово стање и напредак
  • прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања
  • подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу непосредног руководиоца
  • за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује вишу стручну спрему VI степен – смер физиотерапеут
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеној Вишој медицинској школи или Висока здравствена школа струковних студија

- Уверење о положеном стручном испиту

- Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас: Виши физиотерапеут“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић