Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 4320 од 26.11.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

Доктор медицине за рад у Кабинету за офталмологију у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију

Опис посла:

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • води прописану медицинску документацију
 • за свој рад одговара руководиоцу радне јединице и управнику клинике

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
 2. на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 3. стручни испит
 4. лиценца
 5. најмање шест месеци радно искуство у звању доктор медицине

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас: Доктор медицине за рад у Кабинету за офталмологију“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић