Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр  14495 од               04.12.2019.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-10873/2019 од 30.10.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

          ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................. 1 извршилац

 

          ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству ................................. 1 извршилац

 

         ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................. 1 извршилац

 

         ОЈ Општа болница Прибој

 1. Доктор медицине ..................................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима..................... 2 извршиоца

 

        ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................. 1 извршилац

 

ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Лабораторијски техничар .......................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................. 1 извршилац

 

 ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ..................................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима..................... 1 извршилац

 

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине– VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицинска  сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер гинеколошка сестра  сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар– IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић