Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 14493  од

04.12.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                             

        

                   ОЈ Дом здравља Нова Варош

 

  1. Доктор стоматологије .................................................................................... 1 извршилац

 

                   ОЈ Општа болница Прибој

 

  1. Виши физиотерапеут  ...................................................................................... 1 извршилац

          

        

                   

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор стоматологије – VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факултет,положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место виши физиотерапеут – степен стручне спреме,заршена виша медицинска школа,смер физиотерапеут,положен стучни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. Школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић