Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 14180 од               26.11.2019.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-8491/2019 од 28.08.2019.године и Закључка  51 број 112-10873/2019 од 30.10.2019.год.  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                  

       

        ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар ...................................................................... 1 извршилав
  2. Медицинска сестра техничар у амбуланти ......................................................... 1 извршилац

 

        Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине – VII степен стручне спреме- завршен  медицински  факултет положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра  техничар у амбуланти  –IV степен стручне спреме- завршена  медицинска  школа ,смер медицинска сестра  ,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету одн. школи
  • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић