Здравствени центар Ужице

а основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 14229 од              27.11.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

        

  

                     

                   ОЈ Општа болница Пријепоље

  1. Доктор медицине .................................................................................. 1  извршилац

 

ОЈ  Дом здравља Бајина Башта

  1. Доктор медицине изабрани лекар  ...................................................... 1 извршилац 

 

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински   факултет,важећа лиценца  и положен стучни испит

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућем факултету
  • Оверену фотокопију уверења о стручном испиту
  • Оверену копију лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић