Општа болница Јагодина

На основу чланова 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Опште болнице Јагодина и Одлуке в.д.директора Опште болнице Јагодина бр.8960 од 27.11.2019. године, Општа болница Јагодина расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на пословима:

 • инжењер за рачунарске мреже у Одељењу за аутоматску обраду података – 1 извршилац,
 • службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду у Одељењу за техничке и друге сличне послове – 1 извршилац,
 • радник обезбеђења без оружја у Одељењу за техничке и друге сличне послове – 1 извршилац.

 

Услови:

1) За инжењера за рачунарске мреже

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • најмање једна година радног искуства.

2) За службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду

Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

3) За радника обезбеђења без оружја

 • средње образовање;

Додатна знања / испити / радно искуство

 • лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја.

 

Опис послова:

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Јагодина.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

1) За инжењера за рачунарске мреже

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеним студијама;

- Потврду о радном искуству (најмање једна година радног искуства);

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

2) За службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеним студијама;

- Оверену фотокопују Уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду;

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

3) За радника обезбеђења без оружја

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеној средњој школи;

- Оверену фотокопују Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја, односно Уверења о положеном стручном испиту за вршење послова обезбеђења;

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

*  *  *

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђева бр.4, 35000 Јагодина, са назнаком „пријава за заснивање радног односа“, или лично у писарници Опште болнице Јагодина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Милош Лукић, дипл.правник