Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 8. и 9. Колективног уговора код Послодавца Дома здравља Мало Црниће, члана и Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запосленим, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018. године и Измене Кадровског плана Дома здравља Мало Црниће бр. 112-01-200/2018-02  од 22.10.2018. године,  расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Спремачице -

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време, до повратка запослене са боловања, за радно место:

 

 • Спремачице, у Одељењу за техничке и сличне послове Дома здравља Мало Црниће - 1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • рад на пословима одржавања чистоће у радним и другим просторијама,
 • придржавње датих упутстава за рад од стране непосредног руководиоца,
 • одржавање чистоће прозора, столарије, канцеларијског материјала и инвентара, снитарија, тепиха, завеса и друго,
 • по потреби обављање и свих других послова који спадају у делокруг радног места,
 • рад на одржавању чистоће тротоара и делова дворишта,
 • обављање других послова на одржавању чистоће као и оних по упутству и захтеву надлежног руководиоца,
 • контролисање инсталације водовода и струје пре напуштања зграде, затварање прозора и врата,
 • обављање свих других послова своје струке по налогу непосредног руководиоца.

Услови за обављање ових послова су: основно образовање.

 

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас са кратком биографијом,бројем телефона и адресом,  као доказ о испуњености услова потребно је доставити и:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико је диплома издата на девојачко презиме).

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

         Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем