СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН”

На основу члана 7. став 1 тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина и јединица локлане самоуправе, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију – 1 извршиоц, на одређено време, због повећаног обима посла до 6 месеци;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

Додатна знања / испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци искуства у наведеном звању;

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце.
 1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – 1 извршиоц, на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци;

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном основном образовању.

 

 

 1. Помоћни радник у кухињи – 1 извршиоц на одређено време, због повећаног обима посла до 6 месеци;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном основном образовању.

 

 1. Фризер-берберин у посебним условима рада - 1 извршиоц на одређено време, због повећаног обима посла до 6 месеци;

 

 ОБРАЗОВАЊЕ:

– средње образовање.

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 4. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном образовању;
 • за кандидате који имају основно образовање, потврду о радном искуству на наведеним пословима у трајању од најмање две године.

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!