ДОМ ЗДРАВЉА“Др Ђорђе Ковачевић“ ЛАЗАРЕВАЦ

На основу чл. 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе /Сл.гл. РС бр. 96/2019./, чл. 24. Статута Дома здравља Лазаревац и одлуке в.д. директора Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац о потреби расписивања огласа број 1008/2 од 12.03.2020. године,                         дописа Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-221-3/2020-02 од 10. марта 2020. године, а у вези са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1930/2020 од 28. фебруара 2020. године, расписује се                         

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

на упражњено радно место за обављање послова:

ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА-МЕДИЦИНСКОГ БИОХЕМИЧАРА,   извршилаца  / 1 /

VII/1 степен стручне спреме са пуним радним временом

Место рада:  Служба за специјалистичко консултативну делатност-Одељење лабораторијске дијагностике.

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара у одељењу лабораторијске дијагностике у складу са правилима из домена своје струке и занимања и описом послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац.

УСЛОВИ:

-Завршен  Фармацеутски факултет-смер медицинска биохемија

-Положен стручни испит за звање дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара

-Поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик фармацеутске  Коморе

 

Заинтересовани кандидати уз  писмену пријаву у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује, достављају :

-оверену копију дипломе о завршеном Фармацеутском факултету-смер медицинска биохемија

-оверену копију положеног стручног испита за звање дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара

-оверену копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик фармацеутске Коморе

-кратку биографију (Curriculum Vitae-CV)

-копију личне карте

-оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених

-оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена

-доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) - не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа      

-доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа      

-уверење о држављанству Републике Србије

 

Оглас се доставља:

Националној служби запошљавања Београд-испостава Лазаревац

 

Оглас отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе запошљавања.

 

Пријаву доставити препорученом поштом на адресу:

Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ ЛАЗАРЕВАЦ

ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.

11550-Лазаревац

са назнаком/ за оглас за дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара/ или лично у Управи Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ Лазаревац – соба бр. 26.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве које нису потписане од стране кандидата, као и уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

 

 

в.д. Директора

Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“

Лазаревац

Др Јован Милојевић