Општа болница Бор

На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр. 96/2019),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1583/2019-02 од 25.02.2020.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује 

 

О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

  I      6 спремачицe просторија у којима се пружају здравствене услуге,  са пуним радним временом за рад у Општој болници Бор; 

 II      1 кувараса пуним радним временом за рад у Општој болници Бор; 

III      2 домара/мајстора одржавањаса пуним радним временом за рад у Општој болници Бор; 

 

        Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

     -  За радно место под редним бројем I. – Основно образовање, радно искуство у болници - болничким одељењима;   

     -  За радно место под редним бројем II – Средње стручно образовање (III степен), радно искуство у болници – болничкој кухињи;   

     -  За радно место под редним бројем III  – Средње стручно образовање (III/IV степен), радно искуство у болничким условима;

 

    Опис послова за сва радна места у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор.

      

   Заинтересовани кандидати подносе:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Неоверене фотокопије –

    За радно место под редним бројем I.  - Сведочанство о завршеном основном образовању; 

    За радна места под редним бројем II и III - Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила,;

- Фотокопија важеће личне карте; Извод из матичне књиге рођених / венчаних

- Потврда о радном искуству на траженим пословима;      

 

      Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.


      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оргинале / оверене фотокопије потребне документације.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор и код Националне службе за запошљавање,. 

     

       Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, на маил Опште болнице Бор borbolnica@sezampro.rs,  са назнаком за “Оглас”  и бројем радног места за које кандидат конкурише.

      

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић