ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

 На основу члана 7.-9. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац, и Одлуке о потреби  заснивања радног односа број 4981 oд 30.08.2021. године  директор  Дома здравља Крушевац ,поново расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

 

  1. Доктора медицине на одређено времеу трајању од три месеца, за рад на пословима доктор  медицине у хитној медицинској помоћи  у  Служби хитне помоћи  и санитетског превоза  Дома здравља Крушевац .

                    - 1 извршилац.

 

      УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

      завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

     Опис послова :У складу са Правилником о органиизацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

 

                 Кандидати који се пријављују на оглас достављају:  

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених.

 

     Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности

у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

     О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима  који се јаве на оглас,

 ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

                О коначном избору кандидата одлучује директор.

                Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

                 Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

                 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа   на сајту  НСЗ.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија број 32,  37000  Крушевац.

                Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља и огласној табли Дома здравља Крушевац.