ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине број 3364 од 27.08.2021. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоцаДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА – СПЕЦ. ОФТАЛМОЛОГ у Кабинету за офталмологију Службе дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију Института  на одређено време, до 6 месеци, са непуним радним временом од осам (8) часова недељно.

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

  1. стручни испит,
  2. специјалистички испит из офталмологије,
  3. лиценца,   
  4. најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном специјалистичком испиту из офталмологије
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет Порталу Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

фотокопију личне карте

уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом

Уверење из Завода за здравствену заштиту радника (Служба медицине рада) о здравственој способности за радно место за које је оглас расписан.

доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)

доказ о имунизацији Хепатитис Б

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за

 пријем 1 офталмолога на одређено време 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.