Специјалнa болницa "Сокобања"

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/19), члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр. 01-1796/1 од 16.08.2021. године расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, ради замене запосленог на неплаћеном одсуству, са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова:

 

  1. доктора медицине....................................................1извршилац.

 

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне спреме

-положен стручни испит за своје звање.

 

III

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору  

-фотокопију личне карте

-кратку биографију.

 

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на wеб сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.