ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО

На основу Закључка 51 број: 112-6156/2021 од 29.jуна 2021.године и Закључка 51 број: 112-7170/2021 од 29. јула 2021.год. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01-5202/21 од 30.08.2021.год., све у вези са чл.7. 8. и  9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

 

а) Доктор медицине  ______________________________________________6 извршилаца;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године.

 - на основним студијама медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

 

- стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

б) Виша медицинска сестра/техничар на болничком одељењу_______________1 извршилац;

 

Високо образовање здравствене/медицинске струке

- на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање  до 10.09.2005.год.

 

- стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

в) Виши лабораторијски техничар____________________________________1 извршилац;

 

Високо образовање:

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

 

- стручни испит, лиценца, најмање 1 годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

г) Виши физиотерапеут_____________________________________________1 извршилац;

 

Високо образовање здравствене струке

- на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

- стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

д) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге________6 извршилаца;

- основно образовање.

ђ)Помоћни радник_________________________________________________1 извршилац;

- основно образовање.

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Панчево, Панчево

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету/вишој/основној школи

- Оверену копију уверења о положеном стручном испиту (достављају здравствени радници)

- Лиценцу за рад (достављају здравствени радници)

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства здравља Републике Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.