Здравствени центра Ужице

  На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  9307                      од     30.08.2021.год. , Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

 

         ОЈ Дом здравља Бајина Башта

  1. Медицинска сестра техничар у стационару .................................................... 1 извршилац

         ОЈ Општа болница Прибој

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима................ 1 извршилац   

         ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .............. 1 извршилац     

 

 

 

           Услови за заснивање радног односа

  • За радно место медицинска сестра техничар у стационару, медицинска сестра техничар на   осталим болничким одељењима –IVстепен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце  
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.