Здравствени центра Ужице

   На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број   0107 бр 9304             

од 30.08.2021.год. , Здравствени центар Ужице расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

                  

 

         

 

        ОЈ Дом здравља Ужице

  1. Доктор медицине изабрани лекар.........................  ................................................. 1 извршилац   

        ОЈ Дом здравља Ариље

  1. Доктор медицине изабрани лекар............................................................................ 1 извршилац

                                

             

           Услови за заснивање радног односа

  • За оба радна места доктор медицине изабрани лекар –VIIстепен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о  завршеном  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце  
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.