Dom zdravlja Subotica

Na osnovu člana 37. Zakona o radu  (("Službeni glasnik RS", br. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/17 i 113/17), člana 7. i 8. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (Sl. glasnik RS 96/2019), člana  5. i 6. Kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica br. 01-941 od 28.02.2019 godine, I Aneksa kolektivnog ugovora za Dom zdravlja Subotica  broj 01- 5810 od 18.12.2019 a  u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Subotica za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 27.02.2020. godine, direktor  Doma zdravlja Subotica raspisuje

O G L A S 

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.

 

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME zbog povećanog obima posla do  dve (2) godine,   sledećih kadrova:

  1. pomoćnik direktora  za pravne, kadrovske  i administrativne poslove -1 izvršilac,

2.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Subotica broj 01-1420 od 23.03.2018.godine,Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova broj  01-1513 od 06.04.2021.godine, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova broj  01- 2150 od 14.05.2021.godine i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova broj  01- 3909 od 26.08.2021.godine

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke  (1.)  pod  a) pomoćnik direktora  za pravne,  kadrovske i administrativne poslove  su:

 

       Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti  prava po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

na osnovnim studijama iz oblasti  prava  u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

 znanje rada na računaru.

najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.

3.

 

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

overena fotokopija iploma o završenom Pravnom fakultetu zvanje diplomirani pravnik;

Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

Dokaz o radnom iskustvu i

Potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e- meil adresom.

 

4.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja Subotica.

6.

Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs), kao i na web stranici Doma zdravlja Subotica (www.domzdravlja.org.rs).

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa. 

 

7.

Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na web stranici Doma zdravlja Subotica. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Kontakt telefon 024/600-736

8.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja Subotica,    24000 Subotica , ul. Petefi Šandora 7.

sa naznakom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove- radno mesto ... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.