Координатор пројекта

       На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи  за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III"ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију: 

Један (1) извршилац за позицију КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III” – Индивидуална мера

Опис посла:

 • Управљањe имплементацијом пројектних активности у складу са Грант уговором и пратећим анексима, законским регулативама и политиком Владе Републике Србије, као и са захтевима Европске Уније;

·         Сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, као и са осталим организацијама цивилног друштва у области здравствене заштите миграната и избеглица;

 • Координише рад пројектне јединице и медицинских тимова и прати њихов рад у циљу осигуравања ефикасне имплементације пројектних активности;
 • Планирање и праћење реализације пројектних активности са јасно дефинисаним временским оквиром, припадајућим обавезама и роковима;
 • Припремање и достављање финансијских, наративних и других извештаја у складу са захтевима донатора;

·         Учествовање на састанцима који су релеватни за спровођење и унапређење пројекта;

·         Благовремена и континуирана комуникација са релевантним партнерима и заинтересованим странама;

·         Вршење редовне теренске посете у прихватним центрима и центрима за азил како би потврдио напредак и утврдили постигнути резултати пројекта;

 • Вршење контроле над радом медицинских тимова ангажованих у прихватним центрима и вршење контроле над спроведеним здравственим услугама, спроведеним и раздуженим требовањима медицинског и санитетског материјала, као и контроле над прикупљеном документацијом за правдање месечних зарада;

·         Планирање и организација координационих састанака са свим здравственим установама које спроводе здравствене услуге у оквиру пројекта;

·         Обављање и других послова које одреди Наручилац посла, а који произилазе из потреба пројекта.

 

Услови конкурса:

·         Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

 • Минимум шест (6) година рада на националним и/или међународним пројектима;
 • Одличне вештине комуникације, извештавања и презентације;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Познавање српског језика (матерњи језик);
 • Одлично познавање енглеског језика (разумевање, читање, писање и говор);
 • Напредно познавање политика ЕУ и Републике Србије у областима управљања пројектима и рада са осетљивим групама;

·         Познавање проблематике везане за миграције у Републици Србији;

·         Аналитичко решавање проблема;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

·         Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;

·         Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Уверење о држављанству;

·         Фотокопију/очитану личну карту;

·         Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима  са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·         Мотивационо писмо;

·         Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић