Компонента 1

Компонента 1- Унапређење финансирања у систему здравствене заштите

          (а)       Подршка реформама у финансирању болница

            Јачање транспарентности и подстицаја за ефикасније финансирање које Републички фонд за здравствено осигурање издваја за државне болнице кроз: (i) подршку фазној имплементацији система плаћања према дијагностички сродним групама (ДСГ), укључујући и вежбу утврђивања трошкова у болницама према ДСГ и подизање свести и капацитета запослених у државним болницама за примену наведеног система; (ii) спровођење постепеног преласка финансирања акутног лечења у болницама са плаћања на основу инпута на плаћање према ДСГ; (iii) унапређења у информационим системима, кроз унапређења у централним системима и мања унапређења софтвера, у зависности од случаја, у одабраним болницама; (iv) подршка изменама подзаконских аката и регулативе неопходне за имплементацију реформи у финансирању болница; (v) пружање техничких савета о могућностима за унапређење ефикасности у финансирању неакутног болничког лечења у болницама и аранжманима за управљање ради јачања руковођења болницама; (vi) пружање техничке подршке за интегрисање клиничких путева на болничком нивоу у систем е-здравља за болничке информационе системе; (vii) дефинисање критеријума за пријем на основу European Appropriateness Evaluation Protocol (Европског протокола за евалуацију прикладности) и  њихово адаптирање на националном нивоу; (viii) израда болничке матрице за праћење учинка и подстицаја за запослене у болницама; и (ix) унапређење регулаторног оквира како би се: (A) препознали и дефинисали учинак и трошкови; и (Б) ДСГ укључио у систем буџетирања Републичког фонда за здравствено осигурање и болница.

 

          (b)       Јачање система финансирања примарне здравствене заштите

            Побољшање ефикасности и квалитета кључних превентивних и других услуга на примарном нивоу кроз: (i) јачање подстицаја за учинак у постојећим механизмима Републичког фонда за здравствено осигурање за плаћање пружаоцима услуга кроз измену тренутних критеријума за учинак за варијабилно плаћање здравствених радника; (ii) осмишљавање и реализацију грантова за унапређење квалитета здравствене заштите, укључујући повећан приступ здравственим услугама и превентивним услугама код осетљивих група (као што су ромска популација, старије особе и особе са инвалидитетом); (iii) јачање капацитета за имплементацију и надзор реформи у финансирању примарне здравствене заштите, укључујући развијање планова за прелазак на финансирање по капитацији за домове здравља и изградњу менаџерских капацитета и вештина у домовима здравља; (iv) израда предлога за измене регулативе и подзаконских аката како би се увеле реформе у финансирању примарне здравствене заштите; и (v) пружање техничке подршке за интегрисање клиничких путева на примарном нивоу здравствене заштите у систем еЗдравља за информационе системе на примарном нивоу здравствене заштите.

 

          (c)       Израда плана оптимизације мреже здравствене заштите

            Пружање техничке подршке за: (i) израду плана оптимизације мреже здравствене заштите за државне здравствене установе; (ii) развој палијативног збрињавања и амбулантног лечења у болницама и других интервенција које могу бити неопходне за ефикасно коришћење постојећих капацитета; (iv) спровођење активности заговарања.