Компонента 3

Компонента 3. Унапређење квалитета здравствене заштите

          (а)       Изградња капацитета система за унапређење квалитета

            Подршка Министарству здравља да: (i) изради националне водиче клиничке праксе усклађене са међународним стандардима; (ii) на основу националних водича клиничке праксе под (i), да изради клиничке путеве који покривају приоритетна подручја болести и да спроведе фазну имплементацију наведених клиничких путева у одабраним болницама и домовима здравља; (iii) пружи циљану подршку, уз подршку Националне агенције за акредитацију здравствених установа, одабраним домовима здравља за унапређење квалитета пружања здравствене заштите за приоритетне услуге, кроз спровођење обуке и пружање техничке помоћи; (iv) пружи подршку побољшању извештавања и коришћења информација о квалитету и ефикасности услуга Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, Институту за јавно здравље и регионалним заводима за јавно здравље; (v) разради предлоге за измене и допуне прописа и подзаконских аката који омогућавају примену реформи у области квалитета пружања услуга; (vi) пружи подршку интеграцији клиничких путева за примарну и секундарну здравствену заштиту и унапреди квалитет здравствене заштите и управљање временом чекања за пацијенте који болују од малигних болести; (vii) ажурира постојеће и изради нове водиче клиничке праксе; (viii) спроведе обуке о интегрисаним клиничким путевима за здравствене раднике; (ix) изради национални регистар за незаразне болести ради праћења и евалуације; и (x) изради базу података програма за управљање болестима за најчешће незаразне болести.

 

          (b)       Унапређење контроле канцера

            Повећање обухвата и квалитета лечења  рака радио-терапијом у специјализованим онколошким центрима на терцијарном нивоу, одабраних према критеријумима утврђеним у Приручнику за рад на пројекту и доделу грантова, путем: (i) набавке и инсталације одређеног броја акцелератора према критеријумима утврђеним у  Приручнику за рад на пројекту и доделу грантова и пратеће опреме и радова; (ii) подршке унапређењу праћења исхода по пацијенте и јачања националног система регистрације рака, кроз реализацију обука, примену информационих система и техничке помоћи; (iii) унапређења превенције, дијагностике и лечења рака кроз израду Свеобухватне стратегије управљања раком у Србији, која ће укључивати: (А) систем за рано откривање болести; (Б) коришћење дигиталних технологија у регистровању рака, прикупљању података о лечењу пацијената, упућивању и анализи у односу на међународно признати формат; (В) институционализацију активности на промоцији здравља; и (Г) успостављање инфраструктуре за унапређење модалитета лечења на терцијарном нивоу; (iv) унапређења националне покривености и међусобне повезаности услуга радиотерапије путем набавке двају линеарних акцелератора и једног ЦТ-симулатора и обнове два бункера у Зајмопримчевој покрајини Војводини, укључујући њихову међусобну повезаност кроз набавку широкпојасне мрежне платформе; и (v) унапређења квалитета дијагностике у онкологији кроз набавку дијагностичке опреме.