Административи радник

 

       На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи  за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III" – ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију: 

Два (2) извршиоца за позицију АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III” – Индивидуална мера

Опис посла:

  • Послови праћења и ажурирања плана пружених здравтвених услуга на месечном нивоу, као и праћење њихове усклађености са буџетом пројекта;
  • Послови контроле документације за плаћање и провере исправности документације на основу које се врши тренсфер средстава релевантним институцијама здравственог система;
  • Координација рада медицинских тимова на терену ради омогућавања несметаног рада медицинских тимова;
  • Праћење и извештавање о уоченим недостацима, као и изношење препорука за уклањање поменутих недостатака и побољшање нивоа пружања услуга;
  • Учествовање у изради различитих извештаја у складу са захтевима донатора;
  • Представљање Министарства, као и учествовање на састанцима и другим догађајима значајним за реализацију пројекта;
  • Обављање канцеларијских послова у вези са документацијом релевантном за реализацију пројекта;

·         Обављање и других послова које одреди Наручилац посла, а који произилазе из потреба пројекта.

 

 

Услови конкурса:

·         Стечено  високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

·         Српски језик (матерњи језик) и добро владање енглеским језиком;

·         Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;

·         Изврсне комуникационе вештине;

·         Добре вештине планирања и организације;

·         Најмање једногодишње искуство у раду на/при националним и/или међународним пројектима;

·         Искуство у раду органа државне управе Републике Србије (предност).

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

·         Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;

·         Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Уверење о држављанству;

·         Фотокопију/очитану личну карту;

·         Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима  са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·         Мотивационо писмо;

·         Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор и тестирање ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника на пројекту „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић