Доктор медицине

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи  за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

 

 Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III"ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

 

I

            Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију:

            Један (1) извршилац за позицију ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III” – Индивидуална мера

 

Опис посла:

 

 • Послови праћења и ажурирања плана пружених здравтвених услуга на месечном нивоу, као и праћење њихове усклађености са буџетом пројекта;
 • Послови контроле документације за плаћање и провере исправности документације на основу које се врши тренсфер средстава релевантним институцијама здравственог система;
 • Координацији рада медицинских тимова на терену ради омогућавања несмеатаног рада медицинских тимова;
 • Праћење и извештавање о уоченим недостацима, као и изношење препорука за уклањање поменутих недостатака и побољшање нивоа пружања услуга;
 • Учествовање у изради различитих извештаја у складу са захтевима донатора
 • Представљање Министарства, као и учествовање на састанцима и другим догађајима значајним за реализацију пројекта;
 • Обављање канцеларијских послова у вези са документацијом релевантном за реализацију пројекта;
 • Обављање и других послова које одреди Наручилац посла, а који произилазе из потреба пројекта.

 

  Услови конкурса

 • Висока стручна спрема - Медицински факултет;
 • Положен стручни испит;
 • Важећа лиценца;
 • Познавање српског језика (матерњи језик) и познавање енглеског језика (напредни ниво);
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Минимум 1 година радног искуства на/при националним и/или међународним пројектима.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Диплому/уверење о положеном државном испиту;
 • Лиценцу;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић