Правник

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III"ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

 

I

Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију: 

 

Један (1) извршилац за позицију  ПРАВНИК - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера

 

 

Опис посла:

·         Израда збирних и појединачних извештаја у циљу правне реализације пројекта;

·         Праћење позитивноправних прописа Републике Србије који уређују област овог јавног позива;

·         Учествовање у изради интерних правилника, дописа, меморандума и уговора;

·         Учествовање на састанцима који су релеватни за спровођење и унапређење пројекта;

·         Праћење реализације свих уговора закључених на пројекту везаних за пројекат;

·         Обавља друге послове по налогу Наручиоца, а који су резултат потреба пројекта.

Услови конкурса:

·         Висока стручна спрема - правни факултет;

·         Српски језик (матерњи језик) и добро владање енглеским језиком (минимум Б1);

·         Способност за рад у тимском окружењу;

·         Познавање рада на рачунару (МС офис пакет);

·         Минимум једногодишње искуство на/при националним и/или међународним пројектима;

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

·         Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;

·         Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);

·         Уверење о држављанству;

·         Фотокопију/очитану личну карту;

·         Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима  са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;

·         Мотивационо писмо;

·         Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

 

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић