Стручњак за праћење и евалуацију

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 и 30/18 – др. закон) и Уговора о бесповратној помоћи  за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера закљученог између Европске Уније и Министарства здравља,

            Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

"ПОДРШКА ЕУ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА У СРБИЈИ – ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА III"ИНДИВИДУАЛНА МЕРА

I

            Оглашава се ангажовање сарадника за следећу позицију: 

 

            Један (1) извршилац за позицију  СТРУЧЊАК ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији - приступ здравственим услугама III” - Индивидуална мера

Опис посла:

 • Континуирано праћење процеса управљања пројектом и извештавање координатора о процесу;
 • Спровођење обука пројектног тима у циљу смањивања ризика од неправилности при имплементацији пројекта;
 • Обављање интерне еволуације пројекта и пројектних активности;
 • Обезбеђивање података и квалитативних информација о пројекту и пружање подршке пројектном тиму у редовном и ванредном извештавању ДЕУ у Србији;
 • Спровођење периодичне евалуације резултата пројекта и финалне евалуације пројекта (финални евалуациони извештај) о подршци Министартсва здравља здравственом збрињавању миграната у Републици Србији кроз пројекат;
 • Пружање подршкепројектном тиму у успостављању ефикасног дијалога о здрављу миграната избеглица и тражилаца азила са свим релевантним актерима;
 • Пружање подршке пројектном тиму у развоју програма за састанке руководства и Управног одбора;
 • Учествовање на састанцима који су релеватни за спровођење и унапређење пројекта;
 • Обављање других послова по налогу Наручиоца, а који су резултат потреба пројекта.

 

            Услови конкурса:

 • Висока стручна спрема или еквивалент од најмање шест (6) година искуства у релевантним областима рада (припрема и управљање пројектима, евалуација пројеката и обуке);
 • Минимум пет (5) година рада на националним и/или међународним пројектима;
 • Одличне вештине комуникације, извештавања и презентације;
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика;
 • Напредно познавање политика ЕУ и Републике Србије у областима управљања пројектима и рада са осетљивим групама;

            Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • Диплому/уверење о стеченом Вишем/високом образовању;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

 

 

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор ради селекције. Након разговора, Министарство доноси одлуку о ангажовању.

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

 

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама III – Индивидуална мера“

 

Контакт особа у Министарству здравља: др Јелена Јанковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,тел: 011/3117-071,е-маил jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs.

 

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

 

Достављена документа се не враћају.

 

 

МИНИСТАР           

Проф. др Даница Грујичић